Baggrund

De fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet har i 2010 og 2013 gennemført undersøgelser af den voksne befolknings sundhed og sygelighed. Undersøgelserne er gennemført på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL), Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Finansministeriet. I undersøgelserne er der blevet indsamlet data om sundhed og sygelighed samt forhold af betydning herfor. Det vil sige data, som ikke er tilgængelige i den del af de nationale danske informationssystemer, der dækker den institutionsbehandlede sygelighed, dødelighed og sociale begivenheder. Regionerne har hver i sær udarbejdet regionale og kommunale sundhedsprofiler på baggrund af undersøgelserne.

Formål

At beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed i den voksne befolkning i Danmark. Beskrivelsen omfatter forekomst og fordeling af sundhed og helbredsrelateret livskvalitet, sundhedsadfærd, sygelighed, kontakt til egen læge og sociale relationer

At tilvejebringe datamateriale til brug for sundhedsplanlægning og til brug for analyser af regionale og kommunale forskelle

At beskrive udviklingen af sundhed og sygelighed i den voksne befolkning i Danmark fra 2010 til 2013

Materiale og metode

Begge undersøgelser er baseret på samme overordnede metode:

  • der er gennemført en tværsnitsundersøgelse, der er nationalt, regionalt og kommunalt repræsentativ
  • stikprøven omfatter borgere på 16 år eller derover med bopæl i Danmark
  • der er udtrukket en stikprøve til hver region og en stikprøve der omfatter hele Danmark (en national stikprøve). Stikprøverne er gensidigt udelukkende
  • hver udtrukket person fik tilsendt et introduktionsbrev samt et papirspørgeskema. Det var desuden muligt at besvare et identisk spørgeskema på internettet (dog ikke i Region Midtjylland i 2010). I introduktionsbrevet blev det gjort klart, at deltagelse i undersøgelsen var frivillig, og at svarpersonen var sikret fuld anonymitet
  • de fem regioner og SIF har alle udsendt spørgeskemaer med 54 fælles kernespørgsmål (52 i 2010)

I alt blev der i 2013 udsendt spørgeskemaer til 300.450 borgere i Danmark. I 2010 var den samlede stikprøvestørrelse 298.550 borgere. I begge år blev der udsendt 25.000 spørgeskemaer i den nationale stikprøve, 95.150 i Region Hovedstaden, 34.000 i Region Sjælland, 56.300 i Region Syddanmark og 35.700 i Region Nordjylland. I Region Midtjylland blev der udsendt 52.400 spørgeskemaer i 2010 og 54.300 i 2013.

Den nationale sundhedsprofil er både baseret på den nationale stikprøve og de regionale stikprøver. Resultaterne offentliggjort i de regionale profiler, vil derfor ikke være helt identiske med resultaterne i nærværende nationale opgørelse.

Deltagelse

Overordnet er svarprocenten faldet fra 59,5 % i 2010 til 54,0 % i 2013. I alt besvarede 177.639 borgere spørgeskemaet i 2010 og 162.283 borgere besvarede spørgeskemaet i 2013. I tabel 1 er svarprocenten og antal inviterede opgjort efter år, køn og alder, civilstand og etnisk baggrund. Svarprocenten er i 2013 højere blandt kvinder (57,5 %) end blandt mænd (50,4 %). For både mænd og kvinder ses de laveste svarprocenter i de yngste aldersgrupper. Desuden ses en relativt lav svarprocent blandt kvinder i alderen 75 år eller derover (50,3 %). Det ses endvidere, at svarprocenten er lav blandt ugifte (41,7 %), blandt borgere med anden vestlig (35,8 %) og ikke-vestlig baggrund (25,8 %). Antal inviterede samt svarprocenten i de forskellige regioner og kommuner i 2010 og 2013 kan ses her.

Tabel 1. Svarprocent og antal inviterede fordelt på køn og alder, civilstand og etnisk baggrund i 2010 og 2013

  2010   2013
   Svarprocent

Antal

inviterede

 

Svarprocent

Antal

inviterede

Mænd           
16-24 år  42,4  19.594    34,3  21.506
25-34 år  44,9  17.560    36,3  17.437
35-44 år  51,1  25.474    44,3  22.627
45-54 år  56,3  26.898    50,8  27.303
55-64 år  63,5  26.964    59,8  24.878
65-74 år  69,9  18.704    67,1  21.712
≥75 år  60,1  11.597    60,3  12.445
Alle mænd  55,5  146.791    50,4  147.908
Kvinder          
16-24 år  57,0  17.995    48,1  20.017
25-34 år  59,2  17.557    49,3  16.785
35-44 år  64,6  25.529   55,4  22.888
45-54 år  67,2  26.635    61,1  27.016
55-64 år  70,3  26.246    65,6  25.042
65-74 år  69,3  20.023    66,4  22.809
≥75 år  49,4  17.774    50,3  17.985
Alle kvinder  63,4  151.759    57,5  152.542
Civilstand          
Gift  67,0  156.441    62,6  152.348
Fraskilt  55,6  27.828    50,8  28.926
Enke/enkemand  54,3  23.104    52,8  22.357
Ugift  49,2  91.177    41,7  96.819
Etnisk baggrund          
Dansk   62,1  269.246    57,1  266.969
Anden vestlig  43,0  11.112    35,8  12.745
Ikke-vestlig  31,8  18.192    25,8  20.736

Vægtning

I undersøgelser som denne er det af stor betydning for resultaterne, at svarpersonerne ligner den øvrige voksne befolkning så meget som muligt med hensyn til køn, alder, uddannelse og andre sociodemografiske karakteristika. En afvigelse fra dette svækker undersøgelsens konklusioner. Som det fremgår af tabel 1 er der stor forskel på svarprocenten i de forskellige befolkningsgrupper. Befolkningssammensætningen blandt personer, der har besvaret spørgeskemaet, afviger derfor på en række områder fra befolkningssammensætningen i hele landet. I denne undersøgelse er dette problem søgt løst ved en opregning foretaget af Dataindsamling og Metode, Danmarks Statistik, en såkaldt vægtning for non-response. Det betyder, at besvarelsen fra den enkelte person er givet en vægt i forhold til, hvor sandsynligt det er at få en besvarelse fra en person med samme køn, alder, uddannelse, bruttoindkomst, socioøkonomisk gruppering, familietype, etnisk baggrund, antal lægebesøg i 2012, indlæggelse på sygehus i 2011, ejer/lejer-forhold samt forskerbeskyttelse. Formålet er at imødegå de udfordringer, der er i forbindelse med bortfaldet samt forskerbeskyttelse, idet personer, der har modsat sig henvendelse fra forskere ikke er inviteret. Den samme vægtningsprocedure blev anvendt i 2010.